Gældende fra: 10.05.2021

Privatlivsmeddelelse fra Aguardio

Indledning
Når vi modtager personoplysninger om dig, er det afgørende for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Vi har derfor udarbejdet denne Privatlivspolitik, hvor du kan læse om de forskellige typer af personoplysninger, og hvordan vi håndterer dem.

Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, og vi behandler alene personoplysninger, hvis vi har et juridisk tilstrækkeligt grundlag herfor. Vi er opmærksomme på, at vi alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet. Vi gennemgår jævnligt vores registrerede personoplysninger og sletter oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle.

Privatlivsmeddelelsen er en del af vores dokumentation for, at vi overholder gældende persondatalovgivning.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig
Virksomheden, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:
Aguardio ApS
AI Innovation House
Innovations Allé 3, 1.
7100 Vejle
CVR 38512048


Kategorier af registrerede
Slutbruger.


Formål med behandling af data og retsgrundlag
Vores behandling af dine data kræver et retsgrundlag.

Vi behandler dine persondata for at følge vandforbruget og for, at data kan guide/nudge slutbrugere til at spare på vand og dermed energi – og ikke mindst miljøet. Ved at have en historik på, hvor lang tid der bruges i badet, øges bevidstheden om, at vand som ressource forbruges. Dette motiverer til at ændre forbrugsvaner.


Kategorier af oplysninger
Aguardios sensor registrerer tid (klokkeslæt) for start og stop af vandforbrug, temperatur og fugtighed målt hver time og Media Access Control (MAC) adresse.

Aguardio kender ikke den fysiske adresse, hvor sensoren er etableret.


Følsomme data og data om børn
Vi registrerer ikke følsomme oplysninger som eksempelvis oplysninger om helbred eller religiøse eller politiske overbevisninger eller lign. Vi registrerer heller ikke oplysninger om børn.


Retsgrundlaget
Aguardio har kontrakt om levering af data fra sensorerne til vores kunde, som oftest er boligselskaber mv.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om at behandling skal være nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler Aguardio.


Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Vi modtager eller behandler ikke personoplysninger fra andre kilder.


Opbevaring af data
Forbrugsdata opbevares for at kunne nudge slutbrugere til at være opmærksomme på at skære ned på vandforbruget.

Data opbevares også for at kunne kontrollere, at de konsoliderede data er retvisende og for at kunne videreudvikle produkter/serviceydelser.

Konsoliderede data opbevares så længe som formålet tilsiger det og herefter alene i en kortere tid af hensyn til backup- og sletteprocedurer.

Der gemmes ikke data lokalt på enheden i mere end 1-2 døgn. En gang i døgnet kobler enheden op til internettet og afleverer data om tid/temperatur/luftfugtighed, og efterfølgende slettes data lokalt på enheden, idet ældre data overskrives med data fra en ny dag.


Sletning af data
Vi sletter persondata når det angivne databehandlings- eller opbevaringsformål er opnået. Alternativt sletter vi persondata så snart som muligt efter at du har frasagt dig vores behandling af dine persondata, eller i det tilfælde at vi ikke længere har juridisk ret til at behandle dine persondata.


Databehandlere
Som led i vores almindelige drift har vi givet NTT DATA Business Solutions adgang til at håndtere og behandle personoplysninger.

Det er alene med henblik på at databehandleren kan levere IT-ydelser eller support til os, at denne har adgang til personoplysninger. Adgang sker alene inde for de rammer, vi har opstillet i vores egenskab af dataansvarlig. Databehandlere må ikke anvende personoplysninger til egne markedsføringsformål eller andre formål. Databehandlernes opbevaring af personoplysningerne er underlagt databehandleraftaler. Disse indeholder bl.a. krav om et passende sikkerhedsniveau.


Videregivelse
Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og kun til de nævnte kategorier af modtagere.

Vi videregiver ikke personoplysninger til direkte markedsføring.

Skulle Aguardio stå over for salg eller ophør kan persondata videregives, men dette vil selvsagt ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.


Datasikkerhed
Vi behandler oplysninger fortroligt og opretholder tilstrækkelige fysiske rammer samt IT-tekniske og administrative begrænsninger af adgangen til dine oplysninger til sikring mod uautoriseret adgang til personoplysninger, som er undergivet vores ansvar.

Vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at beskytte behandlingssikkerheden.

Kun personer, som har behov for at behandle personoplysninger, har adgang til dem.

Vi kræver det samme af samarbejdspartnere, som vi kræver af os selv.

Vores medarbejdere er instrueret i, hvordan de skal eller må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Skulle vi – f.eks. som følge af cyberangreb eller lign. – rammes af sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt, hvis sikkerhedsbruddet indebærer en høj risiko.


Overførsel til tredjelande
Persondata, som Aguardio behandler, vil fortrinsvis og så vidt muligt blive opbevaret og behandlet i Danmark, EU og lande som er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).


Rettigheder og klagemulighed
Du har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen eller i givet fald ret til at gøre indsigelse mod behandling.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.


Ved enhver anmodning vedrørende behandlingen af dine personoplysninger opfordrer vi dig til at kontakte os.
Du har også ret til at sende en klage om vores håndtering af dine persondata til Datatilsynet.


Ændringer og opdateringer
Vi tilstræber at sikre størst mulig gennemsigtighed i forhold til indsamling og anvendelse af personoplysninger.

Vi vil derfor løbende opdatere denne Databeskyttelsesmeddelelse.

Nye tiltag, ifm. behandling af personoplysninger i henhold til denne Databeskyttelsesmeddelelse, vil træde i kraft omgående for de oplysninger, vi har om dig.

Såfremt vi ændrer Databeskyttelsesmeddelelsen væsentligt, vil vi tage rimelige og sædvanlige skridt for at kommunikere dette til de registrerede, herunder om konsekvenserne af vores ændringer.

Databeskyttelsesmeddelelsen er opdateret senest den dato, der fremgår øverst under “gældende fra”.

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner.

Subscribe to Aguardio’s newsletter

Want to keep up to date on how to save water?

Frequency: Once every eight weeks